Nekrologi-Kondolencje.pl
Nekrologi-Kondolencje.pl
Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Polityka prywatności

SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3 lok. 1 B (dalej jako Administrator Serwisu), właściciel serwisu Nekrologi-Kondolencje.pl darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.
Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych jest dokonywana przez SUNPRESS Paweł Łebkowski zgodnie z poniższymi zasadami i odnośnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zmianami)
Dane osobowe, to w myśl art. 6 ust. 1 ustawy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona, nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, stylu życia, danych demograficznych, itp.


Podstawowe założenia polityki ochrony danych osobowych firmy SUNpress
SUNpress, chroni dane osobowe użytkowników witryny, zgodnie z poniższymi założeniami:
1) Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkowników witryny przy składaniu zamówienia na umieszczenie nekrologu lub kondolencji w Gazecie Wyborczej
2) Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę,
3) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, pozostającym poza kontrolą Administratora Serwisu
4) SUNpress może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym,
5) Administrator Serwisu nie wysyła rmasowej korespondencji nie zamówionej,
6) Osoby trzecie, nie będące upoważnionymi pracownikami Administratora Serwisu, nie mają dostępu do zgromadzonych danych osobowych,
7) Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, uzupełnienia bądź żądania usunięcia swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zaprzestane niezwłocznie, na życzenie użytkownika,  Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do SUNpress danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. SUNpress zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP użytkownika na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych podanych przez Użytkownika w celu wystawienia faktury VAT przez okres wymagany przepisami prawa. 
8) Na wszelkie zapytania i uwagi użytkowników, dotyczące polityki ochrony danych osobowych, otrzymają oni niezwłoczną odpowiedź.
Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji z witryną www.nekrologi-kondolencje.pl
 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma SUNpress Paweł  Łebkowski, z siedzibą we Wrocławiu, przy placu Pereca 3/1b, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8971115425, REGON: 930989933 (zwana dalej "Administratorem Serwisu").
2.Zbiór danych Użytkowników został  zgłoszony do GIODO pod numerem 024612/2013, nr księgi 152846
3.Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Nekrologi-Kondolencje.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak wycena i zamawianie nekrologów i kondolencji w Gazecie Wyborczej i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
4.Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu Nekrologi-Kondolencje.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

 

GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

1. Administrator w ramach Serwisu Nekrologi-Kondolencje.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
2. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.

3. SUNpress gromadzi dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem:

a) Formularz zamówienia

Użytkownik witryny Nekrologi-Kondolencje.pl, może w momencie wyrażenia chęci skorzystania z oferty firmy, zostać poproszony o wypełnienie formularza, pozwalającego na lepszą identyfikację użytkownika i realizację usługi publikacji nekrologu lub kondolencji w Gazecie Wyborczej. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z zakresem oświadczenia dotyczącego przetwarzania i ujawniania tych danych, zawartego w tych formularzach. Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych lub cofnąć zgodę wyrażoną wcześniej. Użytkownik ma również prawo wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy SUNpress.

b) Korespondencja poprzez e-mail

Użytkownicy witryny, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami SUNpress poprzez adresy e-mail dostępne w witrynie nekrologi-kondolencje.pl

SUNpress przechowuje taką korespondencję w celach statystycznych oraz dla lepszego kontaktu z Użytkownikami, w szczególności jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania dotyczące usług oferowanych przez SUNpress
Jednocześnie SUNpress zapewnia, że adresy gromadzone w ten sposób nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane podmiotom trzecim. Będą one ponadto służyły do komunikacji z Użytkownikiem, wyłącznie w celach przez niego określonych.

 

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH


1. Administrator Serwisu jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
a) zapewnianie obsługi Użytkownika w zakresie publikowanych przez niego nekrologów i kondolencji w Gazecie Wyborczej, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
b) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
c) przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
d) egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; oraz
e) oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
2. Administrator Serwisu jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH


1. Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.

c) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, pozostającym poza kontrolą SUNpress z wyłączeniem

  • 1) AGORA SA - Wydawcy Gazety Wyborczej do której Użytkownik zleca nekrolog lub kondolencje (tylko w przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika przy zamawianiu nekrologu lub kondolencji)

  • 2) firmy realizującej usługi księgowe dla SUNpress – Biuro Rachunkowe Nowicki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grota Roweckiego 114.

  • 3) Poczty Polskiej SA (w przypadku chęci otrzymania przez Użytkownika listu z fakturą VAT za zamówiony nekrolog lub kondolencje)

2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.  W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.

 

BEZPIECZEŃSTWO


1. Wszystkie zbierane przez Administratora Serwisu dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

PLIKI COOKIES 


1.Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Używane są w celach:
a) świadczenia usług,
b) uwierzytelniania użytkownika,
c) serwowania reklam,
d) zbierania danych statystycznych i tworzenia statystyk,
2. Pliki cookies mogą być zapisywane przez zewnętrzne firmy współpracujące z Serwisem Kindershop.pl
3.Korzystamy z 2 rodzajów plików:
a) pliki cookies stałe - pozostające w urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez użytkownika,
b) pliki cookies sesyjne - pliki tymczasowe, pozostające w urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia oprogramowania służącego do przeglądania internetu.
4. Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

Użytkownik, który chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z SUNpress pisząc na adres:

SUNpress Paweł Łebkowski
Plac Pereca 3 lok. 1 B
53-431 Wrocław

lub drogą mailową na: biuro@sunpress.pl